Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 1. Door het overmaken van een bestelling aanvaardt de klant volledig en zonder voorbehoud onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Bestellingen zijn slechts bindend als zij door onze burelen schriftelijk bevestigd zijn. Indien er geen schriftelijke bevestiging is dan wordt de door ons opgemaakte factuur als dusdanig beschouwd.
 3. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en in geval van vertraging nemen wij geen eis tot schadevergoeding aan.
 4. Ingeval van annulatie van een reeds door Verimpex opgemaakt order, zal een forfaitaire administratie-kost van 50 euro worden aangerekend.
 5. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie.
 6. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 7. De per spoorweg of langs de baan te verzenden goederen worden beschouwd als aanvaard door de koper voor hun verzending: zij worden behoudens bijzondere beschikking, vervoerd op zijn risico, zelfs indien de verzending vrachtvrij gebeurt. Bij de ontvangst van onze goederen moet de klant zich alleszins verzekeren over de goede staat van de verpakking van de colli en indien deze beschadigd of vochtig zijn, het nodige voorbehoud maken aan de vervoerder, vooraleer ze te aanvaarden. Wij verzekeren enkel op uitdrukkelijke vraag van onze klanten. De tapijten of andere goederen, die moeten geplaatst worden of die reeds geplaatst zijn, rusten noodzakelijker wijze op de werf of in de bijgebouwen van onze klanten, onder hun bewaking. Bijgevolg kunnen we in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal , beschadiging of enige averij.
 8. Iedere klacht dient, om geldig te zijn, schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma Verimpex ingediend te worden.
 9. De verplaatsingskosten van onze werklieden worden gefactureerd aan de juiste prijs; de verplaatsingstijd, evenals de eventuele niet in huidig bestek voorziene werken, zoals bijvoorbeeld verplaatsing van meubels, reiniging van lokalen, gelijkmatig afschaven van deuren, enz. worden gefactureerd aan de jaarlijks aangepaste tarief. Deze tarief is steeds op eenvoudig verzoek verkrijgbaar . Deze tarieven zijn vatbaar voor jaarlijkse herziening.
 10. Onze verplaatsingsvoorwaarden en –prijzen gelden voor perfect gladde oppervlakten, die werkelijk kunnen bespijkerd worden en die zuiver, gereed zijn voor verplaatsing.
 11. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden , de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.
 12. Ook bij het gedeeltelijk uitvoeren van een bestelling behouden wij ons het recht voor het geleverde onmiddellijk aan te rekenen.
 13. In geval goederen moeten teruggenomen worden, zullen wij 60 % van hun waarde in rekening brengen indien de goederen nog niet in gebruik zijn genomen.
 14. Alle facturen zijn betaalbaar in Brugge.
 15. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na datum van de factuur.
 16. Punt 13 is niet geldig voor factuurbedragen van 247,87euro en lager. Deze worden betaald onder remboursement.
 17. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum interestvoet van 12 %.
 18. In geval van niet- betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met minimum 12,39euro, dit als schadevergoeding wegens wanbetaling.
 19. De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar zelfs dat van niet vervallen facturen.
 20. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.


EIGENDOMSVOORBEHOUD


 1. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 2. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 3. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 4. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brugge of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Voor onze in België gedomicilieerde klanten zijn in geval betwisting de rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.
 5. Onze garantie op de voetmatten vervalt volledig in geval van aanpassing of herstelling uitgevoerd door uzelf of door een persoon door u aangesteld en niet door ons eigen personeel of door ons aangestelde firma.
 6. Prijzen gelden enkel bij rechthoekige maten, tenzij anders vermeld. Op eenvoudig verzoek kunt U steeds een exacte prijsofferte bekomen van niet rechthoekige matten.
 7. Het niet of laattijdig terugsturen door de klant van zijn “eigen receptiebon”, is onder geen beding een reden tot niet betalen of laattijdig betalen van onze factuur.

Voor andere opmerkingen of klachten gelieve ons te contacteren